Akademický senát FEK

předseda:
  JUDr. Ing. David MARTINČÍK
martinci@kem.zcu.cz Tel: +420+420377633001
Fax: +420+420377633002
místopředsedkyně:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ
souckora@kfu.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Akademický senát FEK ZČU v Plzni je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy AS FEK volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období současného AS FEK je tříleté. Zasedání AS FEK jsou veřejně přístupná.

Podle § 27 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění Akademický senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Podle § 27 odstavec 2 výše uvedeného zákona se Akademický senát fakulty vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Volební a jednácí řád AS FEK stanoví počet členů AS FEK, způsob jejich volby, strukturu a činnost AS FEK, přípravu, průběh zasedání a rozhodování v AS FEK, důvody zániku členství v akademickém senátu a neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Jana BOUČKOVÁ
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3607,3657
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3167,3117
Jakub HAZDA hayda@students.zcu.cz
Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
Kateřina KABÁTOVÁ kkabatov@students.zcu.cz
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
JUDr. Ing. David MARTINČÍK martinci@kem.zcu.cz 3110
Martina MONČEKOVÁ moncekm@students.zcu.cz
Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D. mpavlak@kpm.zcu.cz 3614,3664
Ondřej PELNÁŘ pelnaro@students.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ (ZAHRADNÍČKOVÁ) lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
David ŽENÍŠEK zenisekd@students.zcu.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

Doplňovací volby do AS FEK ZČU 2015
Volby 2015
AS FEK: Zápisy 2014 - 2017
Zápisy z předsednictva AS FEK 2014 - 2017
Volební a jednací řád AS FEK ZČU v Plzni
AS FEK: Zápisy 2011 - 2014
Zápisy z předsednictva AS FEK 2011 - 2014
AS FEK: Zápisy 2008 - 2011
Zápisy z předsednictva AS FEK 2008 - 2011
AS FEK: Zápisy 2006 - 2008
Studentská komora AS FEK: Zápisy 2008 - 2011
Studentská komora AS FEK: Zápisy 2006 - 2008
Newsletter SK AS FEK ZČU
Ostatní
Volby 2013

Kontakt

  • Telefon: +420377633001
  • Fax: +420377633002

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni