Seznam nabízených předmětů - FEK


Předměty prezenčního studia | Předměty kombinovaného studia
Předměty prezenčního studia
/ZUC Základy účetnictví
AAD Data analysis
AAUD Audit
AC5B Hospodářská angličtina 1
AC6B Hospodářská angličtina 2
AC7B Hospodářská angličtina 3
AC8B Hospodářská angličtina 4
AD Analýza dat
AECE Entrepreneurial Culture in the EU
AEKN Econometrics
AEU Angličtina v praxi EU
AFIM Finanční informace pro management
AFIPV Finanční a pojistné výpočty
AFIR Mezinárodní účetní standardy
AFMC Finanční řízení a kontrola
AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AKF Kvantitativní finance
AMFEU Monetární a fiskální politika EU
AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMNM Mezinárodní marketing
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
APFS Příprava účetní závěrky
APKV Company culture and performance
APM Projektový management
APMO Pravděpodobnostní modely
APP Analýza podnikových procesů
ASEM Seminář z exaktních metod
ASMA Strategický management
ASTA Statistics
ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině
BMM Management, marketing
BPP1 Bankovní produkty v praxi I.
BPP2 Bankovní produkty v praxi II.
BZEU Základy ekonomiky a účetnictví
CONT Controlling
COR Člověk v organizaci
CPEU Metodika čerpání prostředků EU
CR Cestovní ruch
CRM Řízení vztahů se zákazníky
CSR Společenská odpovědnost firem
DBM1 Databázové systémy a metody zprac.inf.1
DEU Dějiny ekonomických učení
DKME Kvantitativní metody v ekonomii
DMV Metodologie vědy pro DSP
DOET Obecná ekonomická teorie
DPM Projektový management pro DSP
DS Diplomový seminář
DSFI Diplomový seminář FI
DSMF Strategický marketing firmy
EAEU Ekonomické aspekty Evropské unie
EAP Ekonomická analýza v podniku
EAP Ekonomická analýza v podniku
EBC Angličtina v obchodní komunikaci
EBCS Business Culture Studies
EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
EEI Evropská ekonomická integrace
EEP Obchodní prezentace v angličtině
EFB Angličtina pro finance a bankovnictví
EFT Angličtina pro cestovní ruch
EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
EKN Ekonometrie
ELM Angličtina pro obchodní jednání
EM2A Ekonomické minimum 2a
EM2B Ekonomické minimum 2b
EME Exaktní metody v ekonomii
EPO Elektronické podnikání
ES Ekonomická statistika
EU Evropská unie
EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU
FA Finanční audit
FC1 Francouzština 1
FC2 Francouzština 2
FC3 Francouzština 3
FC5E Hospodářská francouzština 1
FC6E Hospodářská francouzština 2
FC7E Hospodářská francouzština 3
FC8E Hospodářská francouzština 4
FDE Finanční deriváty
FDS Finance a daňový systém
FEV Francouzština-virtuální podnik
FG1 Fyzická geografie 1
FGK Fyzická geografie světa
FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1
FIS Finanční systém
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
FRP Finanční řízení podniku
FVS Financování veřejného sektoru
GBAS Geografie Bavorska a Saska
GCM Grafika a copywriting pro marketing
GCR Geografie cestovního ruchu
GEVS Geografie Evropy
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GISS GIS ve škole
GMO Geografie malé oblasti
GMOB Geografie malé oblasti
GO Geografie ostrovů
GPK Geografie Plzeňského kraje
GPL Globální problémy lidstva
GSO1 Geografie světadílů a oceánů 1
GSO2 Geografie světadílů a oceánů 2
GZ Geografie zdraví
GZčES Geografie západních Čech
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HIG Historická geografie
HMG1 Humánní geografie 1
HMG2 Humánní geografie 2
HMG3 Humánní geografie 3
HP Hospodářská politika
HRP Projekt v mezinárodním virtuálním týmu
IB Angličtina pro podnikání
ISVS Informační systémy veřejné správy 1
KF Kvantitativní finance
KIM Inovační a znalostní management
KM Management znalostí
KPM Komerční činnosti v projektovém řízení
KPM/ASME Specifics of entrepreneurship in the SME
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
KPT Kapitálové trhy
KT Kartografie a topografie
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
MAKR2 Makroekonomie 2
MAN1 Management 1
MAN1K Management 1
MANKP Management a kvalita péče
MEP Management procesů
MFIN Mezinárodní finance
MG Matematická geografie
MH1 Municipální hospodářství 1
MH2 Municipální hospodářství 2
MIKR2 Mikroekonomie 2
MINT Marketing na internetu
MKPZ Management a kvalita péče
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MNM Mezinárodní marketing
MNO Management neziskových organizací
MNV Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry
MOPJ Motivace v řízení pracovních činností
MOR Management organizací
MPCR Management podniků a destinací CR
MR Manažerské rozhodování
MRF Marketingové řízení firmy
MRK Manažerská komunikace
MS Marketingové studie
MSCR Marketing služeb CR
MSS Management sociálních služeb
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
MTGK Marketingová komunikace
MTGV Marketingový výzkum
MUC Manažerské účetnictví
NBA Němčina pro bankovnictví
NC5W Hospodářská němčina 1
NC6W Hospodářská němčina 2
NC7W Hospodářská němčina 3
NC8W Hospodářská němčina 4
NCR Němčina pro cestovní ruch
NGK Obchodní jednání v němčině
NMK Německá marketingová komunikace
NPK Nákup, prodej, kooperace
NPO Podniková praxe v němčině
NVS Nauka o veřejné správě
OCE Oceňování
OCS Obchodní činnosti a služby
ORO Organizace a řízení obchodu
OŘV Organizace a řízení výroby
OS Obchod a služby
OV Operační výzkum
OVO Obchodní vztahy a operace
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
PE3 Podniková ekonomika 3
PEP Personalistika
PF Podnikové finance
PFVE Podnikové finance - veřejná ekonomika
PKG Politická a kulturní geografie
PKV Podniková kultura a výkonnost
PM Projektový management
PMA Řízení podnikatelských projektů
PMO Pravděpodobnostní modely
POD Úvod do podnikání
POVE Podniková ekonomika - VE
PPFI Předdiplomní praxe FI
PPM Podnikový projektový management
PPMSP Předdiplomní praxe MSP
PPS Projektování podnikatelských subjektů
PRO Projekt - obhajoba
PROCR Projekt CR
PROKA Řízení profesní kariéry
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
PRX Odborná praxe
PSM Personální management
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
RC1 Ruština 1
RC2 Ruština 2
RC3 Ruština 3
RC4 Ruština 4
RC5 Ruština 5
RC6 Ruština 6
RC7 Ruština 7
RC8 Ruština 8
REE Regionální ekonomika
REG1 Regionální ekonomika a reg. politika
RES Rétorika, etika, stylistika
RFO Řízení firem v obchodu a službách
RMM Regionální a městský management a mtg.
ROP Rozpočtování projektů
RPP Ruština pro podnikovou praxi
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
RVB Reálie Velké Británie
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SAP SAP
SBP Seminář k bakalářské práci
SBP Seminář k bakalářské práci
SBP Seminář k bakalářské práci
SBPM Seminář k bakalářské práci - PM
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
SBZF Státní bakalářská zkouška z financí
SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví
SBZMO Bakalářská státní zkouška MOS
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS
SBZPM Bakalářská státní zkouška - PM
SBZVE Bak. st. zkouška z veřejné ekonomiky
SE Světová ekonomika a EU
SGMS Statistické a grafické metody v geografii
SMA Strategický management
SMSP Specifika MSP
SOC Sociologie v ekonomické praxi
SOMAD Rozvíjení sociálních a manaž. dovedností
SOS Sociální statistika
SPM Systémové přístupy v managementu
SPOL Sociální politika
SPS Seminární práce ze statistiky
SPZD Studium a práce se zdroji
SPZE Studium a práce se zdroji
SRGV1 Samostatná terénní praxe
SRGV2 Samostatná terénní praxe 2
SRGV4 Samostatná terénní praxe 4
SSG Sociální a správní geografie
STA Statistika
SZEK Státní zkouška z ekonomie
SZEK1 Státní zkouška z ekonomie 1
SZFI Státní zkouška FI
SZPE Státní zkouška oborová PE
SZSRP Státní zkouška SRP
TCE Transformace české ekonomiky
TOJ Trénink obchodního jednání
TPČ Tvořivost v prac. a podnikat. činnostech
TRG Teorie a metodologie geografie
UC1 Účetnictví 1
UC1VE Účetnictví 1 VE
UC2 Účetnictví 2
UC3 Účetnictví na PC
UC4 Účetnictví 4
UC5 Účetnictví IAS/IFRS
UG Úvod do studia geografie
ÚP Územní plánování a urbanismus
URBIO Geografie města
URZ Udržitelný rozvoj území
USOC Úvod do sociologie
VF Veřejné finance
VLS Výrobní a logistické systémy
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VRS1 Vybrané regiony světa 1
VRS2 Vybrané regiony světa 2
ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů
ZAP Základy podnikání
ZM Základy managementu
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie
ZMS Základy managementu ve stavebnictví
ZOET Základy obecné ekonomické teorie
ZUC Základy účetnictví
ZZC Závěrečná zkouška - certif. program
ZZK Závěrečná zkouška k certifikát.programu

Předměty kombinovaného studia
AC5B Hospodářská angličtina 1
AC6B Hospodářská angličtina 2
AD Analýza dat
CR Cestovní ruch
DBM1 Databázové systémy a metody zprac.inf.1
ES Ekonomická statistika
FC5E Hospodářská francouzština 1
FC6E Hospodářská francouzština 2
FC7E Hospodářská francouzština 3
FC8E Hospodářská francouzština 4
FEV Francouzština-virtuální podnik
GCR Geografie cestovního ruchu
HMG1 Humánní geografie 1
HMG2 Humánní geografie 2
HMG3 Humánní geografie 3
KT Kartografie a topografie
MAKR2 Makroekonomie 2
MG Matematická geografie
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MNM Mezinárodní marketing
MPCR Management podniků a destinací CR
MRF Marketingové řízení firmy
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
MTGK Marketingová komunikace
MTGV Marketingový výzkum
NC5W Hospodářská němčina 1
NC6W Hospodářská němčina 2
OVO Obchodní vztahy a operace
PMO Pravděpodobnostní modely
PROCR Projekt CR
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
RC5 Ruština 5
RC6 Ruština 6
RC7 Ruština 7
RC8 Ruština 8
RMM Regionální a městský management a mtg.
RPP Ruština pro podnikovou praxi
SBP Seminář k bakalářské práci
SBZMO Bakalářská státní zkouška MOS
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS
SOS Sociální statistika
SPZE Studium a práce se zdroji
STA Statistika
TOJ Trénink obchodního jednání
URBIO Geografie města
ZOET Základy obecné ekonomické teorie